آمفی تئاتر تابستانه

نام سالن

واحد های تابعه دانشگاه

سازمانهاو ارگان های خارج ازدانشگاه

سالن آمفی تئاتر روباز امام علی 

34.500.000ریال

46.000.000ریال

 

تبصره : هزینه فوق جهت یک برنامه ( نیم روز می باشد . )

تبصره : امکانات سالن میز یا گل میز ، صندلی ، روشنایی و صوت می باشد .

تبصره : با توجه به حجم بالای استفاده کنندگان از باشگاه و سالن های ورزش و جلوگیری از مزاحمت برای همسایگان،اجرای برنامه در سالن امام علی (ع ) برای خارج از دانشگاه ممنوع می باشد.

 

آمفی تئاتر تابستانه