سینما

 پرسنل محترم می توانند با مراجعه به شورای رفاهی نامه تخفیف  بلیط نیم بهای سینما های شیراز - ایران -فرهنگ را  دریافت نمایند.