سینما

 پرسنل محترم می توانند با مراجعه به شورای رفاهی نامه تخفیف  بلیط نیم بهای سینما های شیراز - ایران -فرهنگ را  دریافت نمایند.

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%