شيوه نامه اجرائي  کمیته های شورای فرهنگی رفاهی کارکنان در سال 1396

*کلیه مفاد این شیوه نامه شامل تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی وبازنشسته می باشد.

* بستگان کارمند شامل همسر و فرزندانی که تحت تکفل ایشان می باشند را شامل می گردد .

*در مواردی که فرزندان استفاده کننده تسهیلات می باشند کپی صفحه اول شناسنامه کارمند و فرزند الزامی می باشد .

*در مواردی که همسر کارمند استفاده کننده تسهیلات می باشد کپی صفحه اول و دوم شناسنامه همسر نیز الزامی می باشد .

*شهرستان ها (شبکه ، بیمارستان ، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، خانه بهداشت و ... )غیر از مواردی که به صورت متمرکز از طریق شورا اعلام می گردد ( سفرهای متمرکز مشهد مقدس ، مسابقات دهه فجر و ... ) از بودجه یک درصد سهم شبکه ها طبق شیوه نامه امسال هزینه نمایند .

* بحث سلامت و آموزشی پژوهشی ربطی به بودجه واحد ها و شهرستان ها ندارد و به صورت متمرکز از شیراز پرداخت گردد .