ردیف

نام واحد

نام سالن

مسئول سالن

ظرفیت سالن

امکانات سالن

شماره تماس

1

بیمارستان شهید رجایی

بنان

خانم رزمی

100

پروژکتور - سیستم صوتی خوب

09303790786

2

بیمارستان قلب الزهرا(س)

زمردیان

خانم چایچی

65

پروژکتور - پرده و سیستم صوتی کامل

09177375969

3

مجتمع سینا و صدرا

سالن سینا

آقای فقاضی پور

 

450

پروژکتور - دوربین- صوتی کامل

09173053007

سالن صدرا

240

پروژکتور - دوربین- صوتی کامل

سالن کنفرانس

60

پروژکتور - دوربین- صوتی کامل

4

بیمارستان شهید دستغیب

اندیشه

آقای امیدی

75

مانیتور- میکروفن- ویدئو پروژکتور

09173004302

5

مجتمع ولایت

سالن VIP

آقای خبازی

20

مانیتور- میکروفن- ویدئو پروژکتور قابلیت اتصال به یکدیگر

09172154522

سالن رازی

80

سالن ابوریحان

135

سالن سعدی

196

6

مرکز بهداشت شهدای انقلاب

خاتم

آقای افتخاری

110

ویدئو پروژکتور- میکروفن-ویدئو لایزر

09177110858

7

میهمانسرا

رازی

آقای سلطانی

42

ویدئو پروژکتور- میکروفن-ویدئو لایزر

09179110344

8

معاونت بهداشتی

PHC

آقای محمدی

60

مانیتور- صوتی- پروژکتور

09173206103

9

بیمارستان اعصاب و روان

اندیشه

آقای قنبرپناه

100

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

09176136475

10

بیمارستان ابن سینا

اندیشه

مهندس شجاعی

80

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

09171332675

کنفرانس

60

11

بیمارستان شوشتری

الزهرا

خانم ایزدپرست

64

صوتی تصویری- پروژکتور

32324805

12

بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

یاس

خانم ایزدی

70

پروژکتور در حد معمولی

09177191711

13

دانشکده پرستاری

کوثر

آقای قاسمی

120

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

09173097651

یاس

50

اجتماعات

89

14

بیمارستان شهید چمران

استاد امامی

خانم نصیحت کن

200

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

36246093

09173042128

دکتر عبدی نژاد

70

شهید رجایی

65

15

بیمارستان خلیلی

سالن یک

خانم اسکندریه

120

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

09176003995

16

بیمارستان امیر

میهن دوست

آقای رحیمی

90

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

09173063889

17

بیمارستان سوانح سوختگی

امتیاز

خانم خانکی

60

ویدئو پروژکتور معمولی

09173085401

18

دانشکده مدیریت

اجتماعات

خانم رزاقی

35

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

32340035

کنفرانس

35

19

اداره ساختمان مرکزی

22 بهمن

آقای حقیقی

200

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

09125107256

20

دانشکده پیراپزشکی

بهار

مهندس صلاح

100

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

09173168054

اندیشه

70

 

21

بیمارستان شهید فقیهی

پارسا

دفتر بخش جراحی

75

پرده- پروژکتور معمولی

32125410

رجبی

60

کامیاب

60

محبی

80

22

بیمارستان نمازی

اقبال لاهوری

آقای سالمی

293

 

پروژکتور- پرده- صوتی کامل

 

09177000992

قریب

85

درمانگاه مطهری

40

23

درمانگاه پوستچی

اجتماعات

خانم ابراهیمی

30

پروژکتور در حد معمولی

09171124428

24

دانشکده دندان پزشکی

شهید استواری

آقای عسکری

200

ویدئو پروژکتور- پرده- صوتی تصویری

09173879778

25

دانشکده بهداشت

شهید رضا زاده

خانم هاشمی

100

پروژکتور- پرده در حد معمولی

09388974727

26

دانشکده توانبخشی

آمفی تأتر

دفتر ریاست

104

ویدئو پروژکتور- پرده- صوتی تصویری

36265108

جمع کل

43 سالن

 

4438 نفر