فرایند ها

فرایندپرداخت کمک هزینه جهت تشويق پرسنل يا همسر يا فرزند ايشان(جهت شركت درالمپيادهاي ورزشی)

صدور معرفي نامه جهت دريافت وام هاي زيارتي به پرسنل رسمی پیمانی و بازنشسته دانشگاه.

پرداخت كمك هزينه شركت در كنگره هاي پژوهشي

1-ارائه مدارک توسط متقاضی به رابطین رفاهی

1-مراجعه حضوری متقاضی و دریافت فرم خام وام

1-مراجعه متقاضی به معاونت پژوهشی و ارائه مدارک لازم

2-جمع آوری مدارک توسط رابطین رفاهی

2-تکمیل مدارک و فرم توسط متقاضی و ارائه به کارشناس رفاهی

2-درصورت تایید مدارک صدور معرفی نامه توسط معاونت پژوهشی به شورای رفاهی

3- تهیه لیست از مدارک ارائه شده توسط رابط رفاهی و ارائه به شورای رفاهی

3-ورود نام متقاضی در لیست انتظار وام زیارتی

3-مراجعه متقاضی به متصدی امور دفتری شورا و ارائه مدارک لازم

4-بررسی مدارک توسط متصدی امور دفتری شوراو تهیه لیست پرداخت

4-بررسی کارشناس رفاهی و تهیه نامه معرفی به صندوق قرض الحسنه

4-بررسی مدارک توسط کارشناس شورای رفاهی و تهیه لیست پرداخت جهت حسابداری

5- ارسال لیست به حسابداری خدمات پشتیبانی جهت پرداخت

5-تایید رئیس شورای رفاهی

5-ارسال لیست به حسابداری خدمات پشتیبانی جهت پرداخت

6-  پرداخت مبلغ مصوب شیوه نامه به حساب پرسنل

6-تهیه رونوشت از معرفی نامه ها و ارسال طبق لیست به صورت ماهانه به صندوق

6-پرداخت مبلغ مصوب شیوه نامه به حساب پرسنل

7-بررسی صندوق و واریز وام به حساب متقاضی از 2.5 درصد رفاهی

فرايندانجام هماهنگي وصدور معرفي نامه جهت استفاده از ياس شيرازجهت برگزاري جلسات ونشستها

فرايندانجام هماهنگي وصدور معرفي نامه جهت استفاده از ياس سپیدان

صدور معرفي نامه جهت دريافت وام هاي ضروري به پرسنل رسمی پیمانی و بازنشسته دانشگاه.

 

1-ارسال درخواست واحد ها به رئیس شورای رفاهی

1-مراجعه حضوری متقاضی آلاچیق باغ سپیدان

1-مراجعه حضوری متقاضی و دریافت فرم خام وام

2-بررسی کارشناس رفاهی از لحاظ خالی بودن باغ در تاریخ درخواست

2-بررسی کارشناس رفاهی از لحاظ خالی بودن الاچیق باغ در تاریخ درخواست

2-تکمیل مدارک و فرم توسط متقاضی و ارائه به کارشناس رفاهی

3-مراجعه رابط واحد به شورا

3-رزرو الاچیق و پرداخت وجه توسط متقاضی

3-ورود نام متقاضی در لیست انتظار وام ضروری بر اساس اولویت های پیش بینی شده

4-درصورت خالی بودن باغ ، واریز وجه به حساب شورای رفاهی

4-تهیه نامه ورود به باغ توسط کارشناس رفاهی

4-بررسی کارشناس رفاهی و تهیه نامه معرفی به صندوق قرض الحسنه

5-رزرو باغ و تهیه نامه ورود به باغ

5-تایید نهایی رئیس شورا جهت استفاده متقاضی از باغ

5-تایید رئیس شورای رفاهی

6-تایید معاونت فرهنگی

 

6-تهیه رونوشت از معرفی نامه ها و ارسال طبق لیست به صورت ماهانه به صندوق

7-تایید نهایی رئیس شورا جهت استفاده واحد متقاضی از باغ

7-بررسی صندوق و واریز وام به حساب متقاضی از 2.5 درصد رفاهی