باشگاه غذاخوری
سن : (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت : (*)
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی: (*)
ورودی نامعتبر
نوع استخدام : (*)
ورودی نامعتبر
نام واحد محل خدمت :
ورودی نامعتبر
1- نظر شمادرخصوص کیفیت غذاهای ارائه شده در باشگاه غذاخوری چیست ؟
ورودی نامعتبر
2- نظر شمادرخصوص کمیت غذاهای ارائه شده در باشگاه غذاخوری چیست ؟
ورودی نامعتبر
3- برخورد کارکنان بخش غذاخوری را چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
4- نحوه پذیرش کارکنان در باشگاه غذاخوری را چگونه ارزیابی میکنید؟
ورودی نامعتبر
لطفا در صورتی که پیشنهاد، انتقاد و یا مطلب خاصی دارید عنوان نمائید.
ورودی نامعتبر