اساسنامه شوراي سياستگذاري امور رفاهي

اين شورا برنامه هاي خود را بر اساس شرح وظايف زير تدوين مي كند :

1.      بررسي نحوه ارائه خدمات رفاهي سياحتي ، زيارتي به كاركنان دانشگاه

2.      بررسي نحوه ارائه خدمات رفاهي مسكن به كاركنان دانشگاه

3.      بررسي نحوه ارائه خدمات رفاهي وام به كاركنان دانشگاه

4.      بررسي نحوه ارائه خدمات رفاهي حمايتي (بن ، يارانه وبيمه و …) به كاركنان دانشگاه

5.      بررسي نحوه ارائه خدمات رفاهي ورزشي به كاركنان دانشگاه

6.      بررسي نحوه ارائه خدمات رفاهي فرهنگي چون جشن ها و مراسم ها و …. به كاركنان دانشگاه

7.      بررسي نحوه ارائه خدمات رفاهي در قالب توسعه و ايجاد مجموعه هاي رفاهي همچون باشگاه ، مهمانسرا  و … به كاركنان دانشگاه

8.      نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا پس از تصويب هيئت رئيسه محترم و رياست محترم دانشگاه

9.      نظارت بر نحوه هزينه كرد مقدار دو درصد از درآمد اختصاصي دانشگاه كه با نظر رياست محترم  دانشگاه در اختيار اين شورا قرار مي گيرد.

10.  ارائه گزارش فعاليتها به هيئت رئيسه محترم پس از هر جلسه شورا

11.  ارائه گزارش اقدامات انجام شده مرتبط با مصوبات مورد تائيد هيئت رئيسه محترم و رياست محترم دانشگاه هر سه ماه يكبار

 

وضعيت موجود

در سال 79 با توجه به نظر هيئت رئيسه وقت كميته رفاهي دانشگاه به رياست جناب آقاي دكتر گرجي رئيس وقت مركز بهداشت شيراز و معاون فعلي اداري مالي معاون آموزشي وزارت متبوع تشكيل و با در نظر گرفتن چند برنامه عمده فعاليت خود را شروع نمود و در اين راستا اقداماتي چون ساخت شركت تعاوني مصرف دانشگاه را در پي داشت مواردي چون تهيه مهمانسراي دانشگاه در شيراز، تهيه مهمانسرا در مشهد ،  تهيه اماكن تفريحي در نقاط مختلف استان را پيگيري نمود ، پس از مدتي با انتقال مسئول كميته به تهران برنامه به جناب آقاي دكتر فقيهي واگذار گرديد و ليكن بعلت تعويض مرتب رياست دانشگاه و مسائل مختلف ديگر برنامه ها طبق زمان بندي لازم پيش نرفت .

 

هدف كلي

 بهبود و ارتقا، امور رفاهي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي در چارچوب اختيارات شورا

 

اهداف اختصاصي

1.      تعيين نحوه ارائه خدمات تامين مسكن كاركنان

2.      تعيين نحوه ارائه خدمات وام كاركنان به صورت قرض الحسنه با كارمزد پايين

3.      تعيين نحوه ارائه خدمات زيارتي سياحتي كاركنان

4.      تعيين نحوه ارائه خدمات تامين لوازم منزل و تجهيزات رايانه اي به صورت اقساط با كمترين سود

5.      تعيين نحوه بهبود سرويس هاي ورزشي كاركنان

6.      تعيين نحوه بهبود سيستم تشويق كاركنان و فرزندان نمونه كاركنان

7.      تعيين نحوه بهبود سيستم رفاهي بازنشستگان دانشگاه

8.      تدوين نحوه تعيين برترينهاي دانشگاه و اهداء جوايز

 

استراتژي

1.      تدوين اساسنامهاي كه بر اساس آن با كسر مبلغي از كاركنان بتوان ضمن سرمايهگذاري نسبت به تهيه  مسكن جهت كاركنان بدون مسكن تهيه نمود .

2.      كمك به تعاونيهاي مسكن دانشگاه جهت بهبود روند تعاونيها و ايجاد هماهنگي بين تعاونيهاي مختلف مسكن دانشگاه

3.      تدوين برنامهاي براي گرفتن وام مسكن جهت كاركنان

4.      حمايت قرض الحسنه دانشگاه و تقويت نظام صندوق هاي قرض الحسنه واحدهاي مختلف دانشگاه

5.      افزايش توانايي صندوق هاي قرض الحسنه واحدهاي مختلف دانشگاه در ارائه وام به كاركنان دانشگاه

6.      افزايش توان دانشگاه در ارائه خدمات سياحتي در نقاط گردشگري كشور به كاركنان دانشگاه

7.      ارائه خدمات زيارتي در نقاط مقدس و زيارتي كشور به كاركنان دانشگاه

8.      افزايش توان كاركنان در خريد لوازم منزل از طريق اقساط

9.      افزايش توان درخريد تجهيزات رايانه اي بطور اقساط

10.  افزايش توان كاركنان در تامين جهيزيه جهت فرزندان دانشگاه

11.  افزايش فضاهاي ورزشي در واحدهاي مختلف دانشگاه

12.  افزايش تجهيزات ورزشي در واحدهاي مختلف كاركنان دانشگاه

13.  تدوين سيستم مناسب تشويق و اهداء جوايز به كاركنان توانمند و كارآ جهت سيستم دانشگاه

14.  تدوين سيستم مناسب جهت تشويق و اهداء جوايز به فرزندان نمونه كاركنان

15.  افزايش سرويس هاي مختلف جهت پرسنل بازنشسته دانشگاه

 

نحوه اجراء

در هر دستگاهي جهت افزايش توان كاركنان و افزايش انگيزه كاركنان تدابيري انديشيده مي شود كه هر چه اين تدابير مناسب و كاراتر باشد در بهبود وضعيت دستگاه و پيشبرد اهداف آن موفق تر خواهد بود .مسلماً تدوين چنين سياستهائي نيازمند داشتن نيروهاي متفكر و فعال و بخصوص با پشتوانه مديريتي مي باشد و هر چه مديران و سياستگذاران دستگاه از برنامه حمايت كنند نتيجه نيز خود را بهتر نشان مي دهد .

در اين راستا با توجه به مصوبه هيئت رئيسه محترم و دستور رياست محترم دانشگاه شوراي سياستگذاري امور رفاهي كاركنان با عضويت يك نماينده از هر معاونت دانشگاه و نماينده دانشكده پزشكي و نماينده مراكز آموزشي ، درماني و نماينده رياست محترم دانشگاه و افرادي كه مدعو بوده تشكيل خواهد شد و با تشكيل زير كميته هاي مختلف موارد را در لواي اين زير كميته ها كه مصوب شورا خواهد بود پيگيري مي نمايد . كليه اين اقدامات در چارچوب شرح وظايف و شيوه نامه هاي مصوب هيئت امنا محترم دانشگاه خواهد بود .

اين زير كميته ها بطور مرتب موارد را پيگيري نموده و در جلسات شوراي اصلي مطرح مي نمايند و پس از تصويب نهائي نتيجه به رياست محترم دانشگاه اعلام تا پس از تصويب نهائي هيئت رئيسه محترم و ابلاغ رياست محترم دانشگاه نسبت به اجراي مصوبات اقدام گردد . اقدامات اين شورا در قالب فعاليتهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت دسته بندي مي شوند .

پشتوانه اجرائي اين شورا هيئت محترم رئيسه و رياست محترم دانشگاه و پشتوانه مالي شورا 2  درصد در آمد اختصاصي دانشگاه مي باشد .اين شورا با توجه به استراتژيهائي كه مد نظر دارد فعاليتهاي مختلف تدوين شده را بر اساس زمان بندي تعيين شده پيگيري و اجرا مي نمايدكليه مصوبات شورا در دبيرخانه شوراي سياستگزاري امور رفاهي ثبت مي گردد .