ردیف

کمیته ها

مسئول کمیته

1

آموزشی –پژوهشی

     آقای دکتر سراج زاده

2

سیاحتی – زیارتی

آقای دکتر نعمتی

3

فرهنگی

  آقای میر ابراهیمی

4

ورزشی

 آقای دکتر صفر پور

5

حمایتی

آقای دکتر ایرجی

6

سلامت

  آقای دکتر شفیعی

7

مسکن

آقای ملک نسب

 

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%