تامین رفاه كاركنان هر سازمان ضرورت اجتناب ناپذير و موجب افزايش بهره وري آن سازمان است به همين منظور و طبق مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه مورخ 81.11.13 شوراي سياستگذاري امور رفاهي كاركنان جهت توسعه و تقويت فعاليتهاي رفاهي كاركنان تشكيل گرديد.

آئين نامه: 

ذيل جهت نحوه فعاليت شوراي مذكور تدوين شده است:

     ماده 1- اعضاي شورا: مطابق مصوبه هيئت محترم رئيسه اعضاي شورا به شرح ذيل مي باشند:

          الف) يك نفر بعنوان رئيس شورا با ابلاغ رياست محترم دانشگاه. (به مدت دو سال)

          ب) يك نفر نماينده از حوزه رياست دانشگاه.

          ج) يك نفر نماينده از هر معاونت.

          د) يك نفر نماينده رؤساي شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانها.

          ه) رئيس شوراي كاركنان يا نماينده تام الاختيار شوراي به عنوان نماينده شوراي كاركنان در شوراي سياستگذاري امور رفاهي.

          ح) نماينده دانشكده ها به انتخاب مجمع روساي دانشكده ها.

          ز) يك نفر نماينده مراكز آموزشي درماني به انتخاب مجمع مديران.

          و) يك نفر از خواهران به پيشنهاد مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان و حكم رياست دانشگاه.

     تبصره 1- انتخاب نمايندگان حوزه هاي مذكور با نظر بالاترين مقام آن حوزه و بند (د) توسط  رؤساي شبكه ها مي باشد.

     تبصره 2- شورا مي تواند حسب مورد از كارشناسان و صاحبنظران در جلسات بدون داشتن حق رأي دعوت بعمل آورد.

     ماده 2- شرح وظايف شورا به شرح ذيل مي باشد:

          الف) مطالعه و نياز سنجي امور مختلف رفاهي كاركنان دانشگاه و اولويت بندي آنها.

     تبصره 1- در اين آئين نامه امور رفاهي شامل جنبه هاي مختلف مورد نظر شورا از جمله برنامه هاي حمايتي ، ازدواج ، پرورشي ، فوق برنامه ، مسكن ، سياحتي ـ زيارتي ، وام و … مي باشد.

          ب) سياستگذاري و ارائه راهكار جهت تقويت و توسعه كمي و كيفي وضعيت رفاهي كاركنان. 

          ج) تلاش در جهت جذب اعتبارات مورد نياز.

          د) برنامه ريزي جهت هزينه كرد اعتبارات موجود بر اساس اولويت ها.

          ه) نظارت بر عملكرد واحدهاي مجري امور رفاهي كاركنان.

          و) گزارش عملكرد و طرح برنامه ها ، نيازها و مسائل عمده رفاهي كاركنان پس از تأييد اعضاء و توسط  رئيس شورا در جلسه هيئت محترم رئيسه دانشگاه حداقل هر دوماه يكبار.

     ماده 3- جلسات شورا به صورت هفتگي و با دعوت رئيس شورا تشكيل مي گردد.

     ماده 4- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با راي دو سوم حاضرين معتبر خواهد بود.

     تبصره 1- رأي كمتر از 7 نفر معتبر نمي باشد.

     ماده 5- اداره جلسه به عهده رئيس شورا و در غياب ايشان با نايب رئيس شورا مي باشد.

     ماده 6- شورا در اولين جلسه خود ملزم به انتخاب نايب رئيس از بين اعضاء به مدت يكسال مي باشد.

     ماده 7- دستور كار جلسات مي بايست توسط رئيس محترم شورا مشخص و حداكثر 48 ساعت قبل از جلسه به اطلاع كليه اعضاء رسانده شود ، همچنين مصوبات شورا نيز به امضاي كليه اعضاء رسيده و در دفتري مخصوص ثبت و نگهداري شود.

     ماده 8- تغيير يا ترميم اعضاي شورا به دو صورت ذيل مي باشد:

          الف) مستقيما“ توسط بالاترين مقام حوزه مربوطه.

          ب) با پيشنهاد رئيس شورا و تصويب اعضاء و پس از موافقت بالاترين مقام حوزه مذكور.

     ماده 9- كميته هاي فرعي شورا شامل:

كميته هاي فرهنگي آموزشي ، ورزشي ، سياحتي ـ زيارتي ، وام ، مسكن ، مصرف ، حمايتي ، بازنشستگان و …   مي باشد كه مي بايست از بين اعضاي شورا تشكيل و در جهت انجام وظايف محوله اقدام و نتايج بررسي هاي اوليه را در شورا طرح و به تصويب برساند.

     تبصره 1- اعضاي كميته ها به مدت يكسال انتخاب مي شوند.

     تبصره 2- كميته هاي فرعي مي توانند در هر زمان تشكيل جلسه داده و از مشورت كارشناسان خارج از شورا  استفاده نمايند.

     ماده 10- تغيير مفاد آئين نامه تنها با راي دو سوم از كل اعضاي شورا و تأييد هيئت رئيسه دانشگاه امكان پذير خواهد بود.

     ماده 11- انتخاب عوامل اجرايي شوراي مذكور با پيشنهاد رئيس شورا و تصويب اعضاء خواهد بود.

     تبصره 1- عوامل اجرايي مي تواند خارج از اعضاي شورا باشند.

     تبصره 2- در هر زماني كه شورا لازم بداند ، عوامل اجرايي ملزم به ارائه گزارش عملكرد خود خواهند بود.

     ماده 12- اين آئين نامه در 12 ماده 7 تبصره تنظيم و مورد تصويب اعضاء قرار گرفت كه پس از تأييد هيئت رئيسه محترم دانشگاه معتبر و قابل اجرا  مي باشد.