همکاران محترم می توانند جهت تماس با پرسنل رفاهی پس از شماره گیری 32305410-071 از شماره های داخلی زیر استفاده نمایند .
 

 

   نام و نام خانوادگی

   سمت

داخلی

 موسی سیفی میرابراهیمی

متصدی امور دفتری 

7267

لیلا دهقان 

مسئول وب سایت

                           

7262

نسرین السادات زارع

متصدی امور دفتری

7262