اعضای شورا

حوزه ...

آقا/خانم...

حوزه ...

آقا/خانم...

حوزه ریاست

دکتر بابا جعفری

امور شبکه ها

دکتر همتی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتر ایرجی

کمیته مسکن

ملک نسب

معاونت درمان

دکترداودی

کمیته ورزش

دکتر صفر پور

معاونت غذا و دارو

دکتر قائمی نیا

امور بانوان

سبحانی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مهندس میرابراهیمی

رئیس شورا

معصومی

معاونت بهداشتی

مهندس قناعت پیشه

کانون بازنشستگان


منجذب 

معاونت پژوهشی و فناوری

دکتر سعید نعمتی

معاونت آموزشی

دکتر سراج زاده